ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

โคตรเซียน ฟิสิกส์โควตา เล่ม 2
หมวด : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ไพบูลย์ เลิศศรี
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ "โคตรเซียน ฟิสิกส์โควตา เล่ม 2" มีเนื้อหาต่อจากหนังสือ "โคตรเซียน ฟิสิกส์โควตา เล่ม 1" โดยมีรูปแบบเหมือนกัน กล่าวคือ เป็นรูปแบบของหนังสือฟิสิกส์แนวใหม่ ประกอบด้วย แนวโจทย์ข้อสอบโควตามหาวิทยาลัยชั้นนำในส่วนภูมิภาค รวมทั้งมีโจทย์ตัวอย่างข้อสอบจากสถาบันชั้นนำที่มีชื่อเสียง สอดคล้องเนื้อหาอย่างครบถ้วนกับหัวข้อในวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยเฉลยข้อสอบด้วยแนวเทคนิคโดยวิธีคิดแบบพื้นฐาน และวิธีคิดลัด อย่างเข้าใจง่ายหลากหลายวิธี พร้อมทั้งแบบทดสอบฝึกฝน เพื่อให้นักเรียนเกิดความชำนาญและช่ำชองในการทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว