ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver CS4
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ภัททิรา เหลืองวิลาศ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : นำเสนอขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย Adobe Dreamweaver CS4 ตั้งแต่การใช้เครื่องมือพื้นฐานในการสร้างเว็บไซท์และเว็บเพจ วิธีใส่และจัดรูปแบบเนื้อหาประเภทต่างๆ เทคนิคการจัดโครงสร้างหน้าเว็บเพจหลากหลายแบบ จนถึงการอัพโหลดเว็บไซต์ขึ้นสู่อินเตอร์เน็ต และการเสริมลูกเล่นต่างๆ ให้กับเว็บเพจด้วย Spry และ Behavavior ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมภาพประกอบและตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย