ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สถิติพื้นฐาน แนวคิดพร้อมแบบทดสอบ
หมวด : แบบเรียน คู่มือสอบ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ผศ.ดร. เกรียง กิจบำรุงรัตน์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ สถิติพื้นฐาน แนวคิดพร้อมแบบทดสอบ เล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนได้หลายคณะ เช่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะศิลปาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น โดยมีเนื้อหาแบ่งออกได้เป็น 8 บท ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง การประมาณค่าพารามิเตอร์ และการทดสอบสมมติฐาน