ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

แบบฟอร์มไทย & อังกฤษ
หมวด : ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ เพรส
ผู้แต่ง : วิบูลย์ พลพบู
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : “แบบฟอร์มงานบุคคลสําหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล (ไทยและอังกฤษ)” เพื่อสนองตอบการใช้ในงานทรัพยากรบุคคลและรองรับความเป็นสากลขององค์การในโลกยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกัน  โดยครอบคลุมขอบเขตหรือลักษณะงานของผู้อํานวยการหรือผู้จัดการทรัพยากรบุคคลเฉพาะ 4 หมวดงาน ดังนี้ 1. การสรรหาและการว่าจ้าง(Recruitment and Employment) 2. พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations) 3. การบริหารเงินเดือน (Salary Administration or Compensation and Benefits) 4. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development) อาทิเช่น ใบสมัครงาน, แบบสัญญาจ้างพนักงาน,แบบฟอร์มการลาประเภทต่างๆ,แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มสวัสดิการ ฯลฯ