ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หมวด : บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management ) เล่มนี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจแก่นแท้ของการจัดการ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน และสามารถบริหารจัดการ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประสิทธิผลสูงสุด สารบัญ บทที่ 1 วิวัฒนาการของระบบโลจิสติกส์ บทที่ 2 การบริหารจัดการโลจิสติกส์ระดับโลก บทที่ 3 บทบาทและความสำคัญของห่วงโซ่อุปทานระดับโลก บทที่ 4 โครงสร้างและขบวนการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานระดับโลก บทที่ 5 การจัดการกระจายสินค้าระดับโลก บทที่ 6 การจัดการการผลิตระหว่างประเทศ บทที่ 7 การบริหารการจัดซื้อจัดหาระดับโลก ฯลฯ