ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การบัญชีเบื้องต้น 1(เล่มใหม่)
หมวด : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิชาการ (2535)
ผู้แต่ง : อ.วิไล นครสุวรรณ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : - ฉบับปรับปรุงครั้งที่1 พ.ศ.2553 - ปรับเนื้อหาตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ - เพิ่มเนื้อหา เช่น เรื่องแม่บทการบัญชีและงบการเงิน เพิ่มเรื่องพระราชบัญญัติการบัญชี 2547 - ปรับและเพิ่มเนื้อหาเรื่องเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี - เพิ่มวิธีคิดค่าเสื่อมแบบอัตราลด-เร่ง-ตามกิจกรรม - Update หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี - ปรับและเพิ่มคำศัพท์ทางบัญชีภาษาอังกฤษ เปลี่ยนตัวอย่างให้ชัดเจนและทันสมัย - ปรับกิจกรรมเสนอแนะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไป ข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี วิเคราะห์รายการค้า บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท ทำงบทดลอง กระดาษทำการปรับปรุงบัญชี ปิดบัญชีและรายงานการเงินของกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ