ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การบริหารความเสี่ยง
หมวด : สุขภาพ-ความงาม
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : ดร.ชัยเสฏฐ์ พหรมศรี
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รวบรวมบทความที่ได้เขียนลงตามวารสารและหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ มาไว้เป็นเล่มเดียวกัน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้เกิดความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น ทั้งยังได้เพิ่มเติมใบงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในบางบทบางตอน เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนและสามารถนำปฎิบัติในองค์กรของท่านได้ทันที