ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Keeping the Peace
หมวด : ศาสนาและปรัชญา
สำนักพิมพ์ : DMG Books
ผู้แต่ง : THICH NHAT HANH
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : Keeping the Peace: Mindfulness and Public Service มีเนื้อหาที่มุ่งเน้นไปยังกระบวนการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น โดยเริ่มได้จากชุมชนเล็กๆ และขยายวงเพิ่มออกไป โดยรวบรวมคำสอนจากธรรมบรรยายให้แก่นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ผู้นำชุมชน ข้าราชการและครอบครัว ในการอบรมการปฏิบัติธรรมตามแนวทางเจริญสติ ที่เมืองวิสคอนซิล สหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2003 พระอาจารย์ติช นัท ฮันห์ ให้ความเห็นในหนังสือเล่มนี้ว่า "หน่วยงานตำรวจมีความจำเป็นที่จะต้องมีการสอนให้เจ้าหน้าที่รู้จักการเจริญสติ และควรบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมตำรวจ รวมทั้งเจ้าหน้าที่และข้าราชการอื่นๆ ด้วย เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของการเจริญสติ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อย" หนังสือเล่มนี้ยังได้สอนแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อแปรเปลี่ยนความโกรธ ความเคียดแค้น ชิงชังและความคับข้องใจทั้งหลาย ให้กลายเป็นความสงบอันเกิดจากภายใน โดยอาศัยการปฏิบัติธรรมตามแนวทางเจริญสติของท่านติช นัท ฮันห์