ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

รวยหลักล้านผ่าน BLOG marketing
หมวด : บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์ : TBooksmith
ผู้แต่ง : อนุชา ลีวรกุล
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : บล็อกสามารถเปนเครื่องมือการตลาดที่สามารถชวยการการตัดสินใจหรือแกไขปญหาตางๆ ในการทำธุรกิจหรือคาขายไดตรงจุดมากขึ้น การใชบล็อกเปลี่ยนวิธีการสื่อสารกับลูกคาไดทั่วถึงมากขึ้น ทำใหธุรกิจของคุณเปนที่รูจักมากขึ้น แถมยังสามารถประหยัดคาสื่อโฆษณา คาโทรศัพท หรือคาโทรสาร และลดจำนวนอีเมลรอยแปดสิบคำถามไดอีกมากมาย เพียงมีบล็อก ลูกคาหรือพนักงานของคุณ ก็มีที่ใหชุมนุมปรึกษาหรือถกปญหากันเอง คุณแคนั่งฟงความเห็นซึ่งจะกลายเปนขอมูลที่มีประโยชน สุดทายแลวบล็อกจะทำใหบริษัทหรือธุรกิจหางรานของคุณมีที่อยูเปนหลักแหลงเปนศูนยกลางใหคนทั่วไปไดเขามาหาขอมูล และแสดงความคิดเห็นไดอยางสะดวกรวดเร็วตลอด 7 วัน และ 24 ชั่วโมง