ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การใช้ภาษาไทยในวงราชการ
หมวด : กลุ่มสาระภาษาไทย
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : เรือเอกหญิง ปรียา หิรัญประดิษฐ์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : " การใช้ภาษาที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทยในวงราชการจะเป็นเครื่องบ่งบอกถึงวุฒิภาวะและความสามารถ รวมถึงความน่าเชื่อถือที่จะเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมรอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บังคับบัญชาและประชาชนผู้ใช้บริการภาครัฐ หนังสือ “การใช้ภาษาไทยในวงราชการ” เล่มนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารในวงราชการ และทักษะการใช้ภาษาไทยในการปฏิบัติราชการ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ตลอดจนอธิบายถึงแนวทางในการเขียนหนังสือราชการประเภทต่างๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบไว้อย่างละเอียดชัดเจนและสมบูรณ์"