ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

พุทธธรรมกับสังคม
หมวด : สุขภาพ-ความงาม
สำนักพิมพ์ : หมอชาวบ้าน
ผู้แต่ง : นายแพทย์ประเวศ วะสี
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ผู้เขียนได้สะท้อนปัญหาและ การแก้ไขโดยใช้หลักธรรม(ธรรมชาติ) อันเป็นประโยชน์สำหรับใช้ในการแก้ปัญหาชีวิต ปัญหาครอบครัว ปัญหาการทำงาน ปัญหาเชิงโครงสร้าง ลดความเครียด ลดความกดดันทางสังคม นักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรู้ซึมซับนำไปใช้ก่อประโยชน์ในภายภาคหน