ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
หมวด : วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
สำนักพิมพ์ : ส.ส.ท.
ผู้แต่ง : บรรจง  จันทมาศ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ให้ความรู้ขั้นพื้นฐานทางการคำนวณวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เนื้อหาประกอบด้วย การกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ จำนวนเชิงซ้อน ความต้านทาน ความเหนี่ยวนำ ความจุไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าสามเฟส โดยมีตัวอย่างและแบบฝึกหัดท้ายบทเกี่ยวกับการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ พร้อมเฉลย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนครู อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป