ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สนามไฟฟ้าและแม่เหล็ก
หมวด : วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
สำนักพิมพ์ : ส.ส.ท.
ผู้แต่ง : ผศ.ชัยณรงค์  วิเศษศักดิ์วิชัย
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาด้านสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กอย่างสมบูรณ์ ประกอบด้วยการศึกษาและวิเคราะห์สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กแบบเปรียบเทียบควบคู่กันไป การนำเสนอกฎและทฤษฎีของสนามไฟฟ้าและแม่เหล็ก เหมาะสำหรับนักศึกษาทั้งระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์ และระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่มีพื้นฐานในวิชาแคลคูลัสและฟิสิกส์