ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม
หมวด : กลุ่มสาระภาษาไทย
สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิชาการ (2535)
ผู้แต่ง : อ.สุธาริณี วาคาบายาชิ/คณะ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : - เนื้อหาเป็นการศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับประโยค การเรียบเรียงถ้อยคำ สำนวนโวหารเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพและในสังคม การสืบค้นข้อมูลโดยการอ่าน การดู การฟังสารรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพและพัฒนาสังคม การพูดที่ใช้ในการงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ การเขียนจดหมายที่จำเป็นต่องานอาชีพ การเขียนโครงการและประเมินโครงการการเขียนบทความและสารคดี การใช้ภาษาไทยในการประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เสริมสร้างเจคคติในงานอาชีพ ส่งเสริมคุณธรรมและคำนิยมที่ดีในสังคม และมีกิจกรรมเสนอแนะเชิงทักษะ และกิจกรรมเสนอแนะทางเจตคติ