ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การเขียนจดหมายโต้ตอบ
หมวด : กลุ่มสาระภาษาไทย
สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิชาการ (2535)
ผู้แต่ง : อ.สายพิณ ธรรมประศาสน์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : - เป็นการศึกษาและฝึกปฏิบัติ ส่วนต่าง ๆ และรูปแบบของการเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ ได้แก่ จดหมายสอบถามและตอบ จดหมายสั่งซื้อ วิธีการชะระเงิน จดหมานต่อว่าและตอบ จดหมายเชิยใจโอกาสต่าง ๆ จดหมายแสดงความยินดี บัตรอวยพรประเภทต่าง ๆ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกรอกแบบฟอร์มทางธุรกิจ ใบสั่งซื้อ บันทึกข้อความ จดหมายสมัครงาน การกรอใบสมัคร เป็รต้น