ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมวด : สังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : ศศินา ภารา
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : " หนังสือ “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลัก สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่น (Local Natural Resource and Environment Management)” ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชน และการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาประเทศ และเป็นบ่อเกิดของภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนในท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และการจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและเศรษฐกิจของประเทศสูงสุด สาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและนิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ สถานการณ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประเมินสถานภาพและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ"