ข้อมูล eBook

ชื่อ: Perfect Maths สรุปเข้มคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สรุปและรวบรวมเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย รวมถึงสูตร ทฤษฎี ตัวอย่าง และแผนภาพประกอบเนื้อหา ไว้อย่างครบถ้วนและตรงประเด็น พร้อมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ เตรียมพร้อมสอบอย่างมั่นใจทุกสนามสอบ ตั้งแต่ ม.4, ม.5, ม.6, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน, O-NET, PAT1, ชินทุน, 9 วิชาสามัญ, Admission, โควตา, สอบตรง และเตรียมพร้อมสู่การสอบ Entrance 4.0

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-13 01:10
2019-03-05 01:15
2019-02-20 01:15
2018-12-29 01:24
2018-11-25 01:22
2018-08-08 01:12
2018-07-28 01:12
2018-07-19 01:11
2018-07-11 01:13
2018-07-03 01:10
2018-06-05 01:11
2018-05-17 01:11
2018-03-19 01:13
2017-11-30 01:10
2017-09-20 19:12

หน้า