ข้อมูล eBook

ชื่อ: การออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบย้อนกลับ Backward Design

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบย้อนกลับ 8 กลุ่มสาระ มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของทุกช่วงชั้น ที่สามารถนำไปประยุกต์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกสมอง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-07-20 01:14
2018-07-07 01:12
2018-03-11 01:08
2017-09-12 01:13