ข้อมูล eBook

ชื่อ: คำอธิบาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

ผู้แต่ง: ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

คู่มือสำหรับนักกฎหมายและคนทั่วไปเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อธิบายโดยเรียงตามมาตรา ซึ่งจะมีคำอธิบายข้อกฎหมายและศัพท์เทคนิคประกอบกัน นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมข้อเสนอแนะเรื่องการปรับใช้กฎหมายกับอินเตอร์เน็ตและความเห็นเรื่องมาตรการในการบล็อกเว็บไซต์ของรัฐบาลให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-24 01:13
2018-07-07 01:12
2018-01-24 01:09
2017-09-22 01:14
2017-09-14 01:12
2017-09-06 01:11
2017-07-20 01:09
2017-01-04 14:04