ข้อมูล eBook

ชื่อ: เกษตรพึ่งตนเองฯ

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

เกษตรแบบพอเพียง บนพื้นฐานแห่งการพึ่งตนเองและการเกื้อกูล เกษตรกรรมระยะยาวเพื่อความยั่งยืน เรียนรู้จากแนวทางของเกษตรกรตัวจริง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-04-14 01:10
2019-02-25 01:10
2018-09-24 01:14
2018-03-13 01:10
2017-09-19 01:13
2017-09-06 01:11